Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Podávanie prihlášok

na denné maturitné štúdium pre šk. r. 2018/19

 

Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Riaditeľ základnej školy prijíma prihlášky od zákonných zástupcov žiaka na predpísanom tlačive v zmysle § 63 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v určených termínoch:

 

 • Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa prihlášky podávajú do 20. februára 2018. Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ alebo žiak kvarty a kvinty osemročného gymnázia si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.
 • Termín konania overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu na SSOŠ Postupimská 37, Košice je 27. marec 2018.
 • Pre ostatné študijné a učebné odbory sa prihlášky podávajú do 10. apríla 2018. Každý žiak 9. ročníka ZŠ alebo aj žiak kvinty osemročného gymnázia si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.
 • Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa, telefónny a mailový kontakt zákonných zástupcov.
 • Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 14. máj 2018

2. termín – 17. máj 2018

 • Uchádzač o štúdium na strednej škole k prihláške priloží doklad, že je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ak má zníženú pracovnú schopnosť – ZPS, priloží aj rozhodnutie príslušnej posudkovej komisie.
 • 27. apríla 2018 si škola vyžiada od ŠVS výsledky testovania T9.
 • Uchádzačom, ktorí v celoslovenskom testovaní T9 dosiahli úspešnosť najmenej 90% v obidvoch predmetoch, bude zaslané rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok do 4. mája 2018. Toto sa nevzťahuje na odbory, kde je potrebné pri prijímacích skúškach overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
 • Ostatným uchádzačom budú zaslané pozvánky na prijímacie skúšky v 1. a 2. termíne najneskôr do 4. mája 2018.
 • Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v deň prijímacieho konania na vývesnej tabuli školy a internetovej stránke školy www.ssoske.sk.
 • Zákonní zástupcovia prijatých žiakov budú o konaní zápisu na štúdium pre školský rok 2018/2019 podrobne informovaní listom zasielaným spolu s pozvánkou na prijímacie konanie.
 • Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 19. júna 2018.