SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Podávanie prihlášok na štúdium

pre žiakov ZŠ:

 

Podávanie prihlášok na štúdium na

Súkromnej strednej odbornej škole ekonomicko-technickej,Postupimská 37, Košice

a harmonogram prijímacieho konania

pre školský rok 2021/2022

 

V školskom roku 2021/2022 sa rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 04.01.2021 (číslo 2021/9113:1-A1810) podľa § 150 ods. 8 a § 161 ods. k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,školský zákon") v súčinnosťou s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 26.01.2021 (číslo 2021/10124:1 – A1810) uskutočnia prijímacie skúšky na Súkromnú strednú odbornú školu ekonomicko-technickú, Postupimská 37 v Košiciach podľa harmonogramu:

 

  • do 08. apríla 2021 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na vzdelávanie v strednej škole pre všetky odbory vzdelávania,

 

  • do 16. apríla 2021 odosiela riaditeľ ZŠ prihlášky na strednú školu vo všetkých odboroch vzdelávania,

 

  • 03. mája 202110. mája 2021 – prijímacie skúšky v študijných odboroch, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností (Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí),

 

  • 05. mája 2021 12. mája 2021 – prijímacie skúšky v študijnom odbore vyžadujúcom overenie špeciálnych schopností, zručností (Obchodná akadémia – bilingválne štúdium),

 

  • do 20. mája 2021 – doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky,

 

  • do 25. mája 2021 – doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa, telefónny a mailový kontakt zákonných zástupcov. Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky:

V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP so zástupkyňou riaditeľky. Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej psychologičkeSSOŠ ekonomicko-technickej, Postupimská 37 v Košiciach vhodnosť vzdelávania v zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom odbore.

Ak sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 27. januára 2021                                                         Ing. Martina Ilišková

                                                                                                               riaditeľka školy