SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Podávanie prihlášok na štúdium

pre žiakov ZŠ: doručovanie prihlášok

 
 
Oznamujeme rodičom a výchovným poradcom ZŠ, že vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu prijímame
prihlášky na štúdium v elektronickej forme zoskenované a zaslané na mailovú adresu školy ssos.kosice@gmail.com,
zaslané poštou, doručené osobne do riaditeľne školy (1. poschodie) alebo do poštovej schránky umiestnenej pri vchode do budovy.
Na prihláške sa nevyžaduje potvrdenie zdravotného stavu uchádzača od pediatra.

 

 

Podávanie prihlášok na štúdium na

Súkromnej strednej odbornej škole ekonomicko-technickej, Postupimská 37, Košice

a harmonogram prijímacieho konania

pre školský rok 2021/2022

 

V školskom roku 2021/2022 sa rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 04.01.2021 (číslo 2021/9113:1-A1810) podľa § 150 ods. 8 a § 161 ods. k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,školský zákon") v súčinnosťou s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 26.01.2021 (číslo 2021/10124:1 – A1810) uskutočnia prijímacie skúšky na Súkromnú strednú odbornú školu ekonomicko-technickú, Postupimská 37 v Košiciach podľa harmonogramu:

 

  • do 08. apríla 2021 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na vzdelávanie v strednej škole pre všetky odbory vzdelávania,

 

  • do 16. apríla 2021 odosiela riaditeľ ZŠ prihlášky na strednú školu vo všetkých odboroch vzdelávania,

 

  • 03. mája 202110. mája 2021 – prijímacie skúšky v študijných odboroch, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností (Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí),

 

  • 05. mája 2021 12. mája 2021 – prijímacie skúšky v študijnom odbore vyžadujúcom overenie špeciálnych schopností, zručností (Obchodná akadémia – bilingválne štúdium),

 

  • do 20. mája 2021 – doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky,

 

  • do 25. mája 2021 – doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa, telefónny a mailový kontakt zákonných zástupcov. Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky:

V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP so zástupkyňou riaditeľky. Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej psychologičkeSSOŠ ekonomicko-technickej, Postupimská 37 v Košiciach vhodnosť vzdelávania v zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom odbore.

Ak sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 27. januára 2021                                                         Ing. Martina Ilišková

                                                                                                               riaditeľka školy