SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020:

žiaci dennej a externej formy štúdia  

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách,  školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.  

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a MŠVVaŠ SR riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37, Košice oznamuje, že od 12. 10. 2020 sa prerušuje prezenčné vyučovanie na škole. Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky dištančnou formou až do odvolania.

Pokyny k realizácii dištančného vzdelávania dostanú žiaci prostredníctvom školského informačného kanála https://www.skolanawebe.sk/, spoločného triedneho mailu a web stránky školy.

Verím, že spoločne to zvládneme.

 

Ing. Martina Ilišková

riaditeľka školy