SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ:

OBCHODNÁ (dvojjazyčná) AKADÉMIA so zameraním na bankovníctvo a internetový marketing

 

1. ročník štúdia = intenzívna jazyková príprava = možnosť štúdia aj pre úplných začiatočníkov !

triedy: anglická
druhý cudzí jazyk: španielsky jazyk, nemecký jazyk
možnosť štúdia aj tretieho cudzieho jazyka v rámci záujmových krúžkov.

NOVINKY v odbore Obchodná akadémia bilingvála od šk. r. 2020/21: nové odborné predmety, digitálne inovácie a prepojenie s inými odbormi

 

Digitálne inovácie

Odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium prešiel transformáciou a rozšíril v rámci svojich osnov využívanie informačno-komunikačných technológií v rôznych odborných oblastiach. Informačno-komunikačné technológie sú využívane v predmetoch: administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenia, ekonomické cvičenia, informatika, aplikovaná informatika, aplikovaná ekonómia a výchova k podnikaniu.

Transformáciou prešli aj učebné osnovy, kde sa zaradili dva nové odborné predmety:

  • IKT v marketingu: žiaci sa v rámci tohto predmetu budú venovať témam ako: copywriting, influencing, tvorba digitálneho obsahu, vlogová a blogová propagácia produktu, promotional campaign, social media campaign, printová a digitálna reklama, webdesign, tvorba marketingových materiálov, tvorba aplikácií.
  • Manažérske prezentačné zručnosti: navrhovania a spracovania dokumentov v kancelárskych systémoch, multimediálne a interaktívne práce

Inováciou prešiel aj predmet Manažment, kde je zahrnuté do výchovno-vzdelávacieho procesu využívanie IKT prostriedkov (Microsoft Office, Google dokumenty a portál Monday.com).

Študenti získajú rozšírene vedomosti a odborné zručnosti z rôznych oblasti obohatené o využívanie IKT, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Výnimočnosť odboru

Obchodná akadémia – bilingválne štúdium využíva širokú škálu programov JA Slovensko, ktoré sú založené na interaktívnych e-learningových učebniciach, filozofii learning by doing a konzultantoch z praxe.

Cudzí jazyk je pre uplatnenie študentov tohto odboru neoddeliteľnou súčasťou preto sa na našej škole vyučujú v anglickom jazyku predmety: ekonomika, účtovníctvo, hospodárska geografia, spoločenská komunikácia, sociológia a komunikácia, úvod do makroekonómie, aplikovaná informatika a administratívne cvičenia.

Transformácia odboru pomôže odboru obchodná akadémia stať sa výnimočným a skvalitní vedomosti a zručnosti študentov prostredníctvom rozšírenej výučby IKT v jednotlivých oblastiach štúdia (administratíva, ekonomika, účtovníctvo, prezentačné zručnosti, spoločenská komunikácia, manažment, marketing, výchova k podnikaniu).

 

Prepojenie s inými odbormi na škole

V rámci transformácie odboru sme do osnov zaradili nový predmet s názvom „Skupinové vyučovanie“, kde dôjde k prepojeniu odborov Obchodná akadémia, Hotelová akadémia a Grafik digitálnych médií. Študenti sa prostredníctvom troch blokov budú oboznamovať s informáciami, vedomosťami a zručnosťami zo spomenutých odborov.  Študenti obchodnej akadémie sa zdokonalia vo vypracovaní podnikateľských plánov, kalkuláciách, v administratíve aplikovaných v praxi pre odbory Hotelovej akadémie a Grafika digitálnych médií. Svoje zručnosti a vedomosti si rozšíria aj v oblastiach už spomenutých odborov (organizácia akcie, normovanie, kalkulácie jedál, fotografia, webdesign, tvorba aplikácií, printová a digitálna reklama a pod.).

Úzke prepojenie odborov Hotelovej akadémie a Obchodnej akadémie je aj prostredníctvom odborných predmetov: manažment, marketing, právo, manažérske prezentačné zručnosti či IKT v marketingu, ktorých výučba prebieha spoločne s dôrazom na odbornosť v jednotlivých odborov a ich porovnanie.

Študenti odboru bilingválna obchodná akadémia nadobudnú vedomosti z oblasti ekonomiky, marketingu, manažmentu a účtovníctva aj v anglickom jazyku, čo im umožní lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Absolventi tohto odboru budú pripravení absolvovať pohovory v anglickom jazyku a uchádzať sa o pozície ekonomického zamerania. 


 

Viac info na čísle 055/6719300.